Отзывы о работе. Черный список работодателей

Всего в наличии около 100000 компаний и 500000 отзывов

Жастарға – лайықты жұмыс!

Жастарға – лайықты жұмыс! Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаев Үкіметтің ке ңей тілген отырысында биыл ғы жыл Елбасының бас та масымен «Жастар жылы» деп жарияланғанын тағы бір еске салып, олармен қоғамдық - идеологиялық жұмыс жүргізу өте маңызды міндет екенін атап өтті. Президент жас тар дың еңбек құқығын қорғау мәселелеріне де ерекше көңіл бөлу қажетін айтты.
Осы ретте кәсіподақ ұйымда рын мазалап отырған ең ма ңыз ды мәсе ле – жастардың лайықты жұмыс та буы. Жасыратыны жоқ, елімізде екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жастар көп. О лар бір емес, бірнеше жыл бойы жұ мыс іздеумен жүреді. Мұның өзі жастардың қаржылық жағдайын ғана емес, кәсіби дағды ларын сақ тау мен жеке тұлға ретінде қа лыптасуына да кері әсерін тигізеді. Осыдан келіп еліміздің еңбек нарығы қалыпты бола қоймайды. Сонд ықтан жастарды еңбек ке ара ластырудың жаңа меха низмдерін қа растыру қажет. Жақында ғана Шы - ғыс Қазақстан облысында жас кә сіподақ бел сен ділері қатысқан фо рум бол ды. Олар талқылаған маңыз ды мәселенің бірі – жастарды жұ мысқа орналастыру. Форумға қаты су шылар оқу орнын енді бітірген жас маман дардың еңбек тәжірибесі жоқ бол ғандықтан, жұмыс берушілер жұ мысқа қабылдауға құлықты болмай тынын айтып отыр. Жастарға лайықты көңіл бө лу үшін жұмыс берушілерді эко номи калық ынталандыру меха низмін жа сап, он ы заңды түрде бекіту керек. Осын дай ұсыныс жа саймын. Сонда ғана жұмыс берушілердің назары жас маман дар мен жұмысшыларға ауады. Еңбек нарығындағы жағдай жақ са рып, жастардың жұмысқа ор на ласуы тиімді шешіле бастайды. Қазақстанның қазіргі Үкіметі ең бек нарығындағы маңызды мәселе лерді шешуге, еңбек ре сурстарын тиімді пайдалануға, адами және әлеу меттік капитал ды арттыруға, Прези денттің инно вациялық жаңғырту сая са тын жүзеге асыру мен әлеумет тік - еңбек саласында белсенді бағыт ұстайды деген сенім ба р. Елбасы Жастар жылын ашуға ар налған салтанатты жиында жас ма мандар мен жұмысшылар қай салада болсын қажет екенін айтқан болатын. Ол рас. Біз жас тардың ортасында жиі боламыз. Пікірлесеміз. Ұсыныстарын тың даймыз. Кәсіпо дақта «Келе шек» жастар қанаты бар. Олар да өз қатарластарының мәсе ле лерін терең зерделеуге тырысады. Ең бастысы – мектеп бітірген жас тарға мамандық таңдауда дұрыс бағыт - бағдар берген жөн. Олар кәсіп таңдауда қателеспеуі тиіс. Өйткені келешекте еліміз дің еңбек нарығын дағы жағдай ды ң жақ сы болуы мен экономи каның дамуы қазіргі жас тарға байланысты. Сондық тан олар дың уақыт талап етіп отырған ма мандық иесі атанып, лайықты жұ мыс қа орналасуына бүгіннен бастап қам - қарекет жасаған жөн. Жас жұмысшылар мен ма ман дарға жұмысқа орналас қанда ба рынша қол дау көрсету керек. Олар кедергі лерге тап болмауы тиіс. Еңбек қаты настарына қа тыс ты барлық жағдай жасалғаны жөн. Мемлекет басшысының бас та масымен еліміздің саяси, әлеуметтік және экономикалық өмірінде түбірлі өзгерістер жү зеге аса бастады. Оның бел орта сында жастар жүр. Бұл Қа зақ станда демократияландыру про цесте рінің кең қанат жайғанын аң - ғартады. Осындай оң өзгеріс тер кә сіпо дақ қыз метін де одан ары жаң ғырту мен же тілдіруге ерекше серпін беретіні сөзсіз.

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы
29.07.2019